Lean woordenboek

De volgende Lean woorden vormen de kern van het programma. De internationaal gebruikte kreten vergemakkelijkt de communicatie en maakt een snelle start mogelijk.

World Class Manufacturing
Het beste presteren als bedrijf gemeten met overeenkomstige bedrijven.

Lean Manufacturing
Wijze van inrichting en werkmethoden van fabriek, bedacht door Toyota en inmiddels ook  vertaald en toegepast naar service en dienstverlenende bedrijven

Six Sigma
Het creëren van betrouwbare bedrijfsprocessen of het reduceren van  resouces volgens een statische benaderings methoden

QRM
Quick Response Manufacturing. Werkmethode voor fabricage van kleine serie, veel variatie, onvoorspelbare orders

CPIM
Certified Production and Iventory Management. Productie planningssysteem waarop meeste computer paketten draaien zoals Baan, Oracle, Exact, etc. Gebruikte plannings niveau’s: ERP – MRP 1 – MRP 2 – RCCP – Shop floor control

Specifieke onderwerpen van World Class Manufacturing

Lean Manufacturing

 • Value Stream Mapping
 • Gemba management
 • Kaizen events
 • 5 – S
 • Single minute exchange of die
 • Total productive maintenance
 • Cellulair manufacturing
 • Kanban

Six Sigma

 • Pareto
 • Correlatie
 • Statistical process control
 • Design of experiment

Lean accounting

 • Busines value stream mapping
 • Gemba management
 • Kaizen events
 • 5 – S
 • Kanban

Quick response manufacturing

 • Polca

CPIM (APICS)

 • ERP
 • MRP I, MRP II, MRP III
 • RCCP
 • Shop Floor Control

Gereedschapsset voor Lean Manufacturing:

De 5 stappen
De 5 stappen van de Lean-cyclus zoals vastgelegd door Womack en Jones in het boek “Lean Thinking”.

Value Stream Mapping
Als het ware een stripverhaal van het proces. De volgorde van de stappen wordt uitgetekend en van de relevante informatie voorzien (bijvoorbeeld of een stap “Waarde toevoegend” is) waarbij de doorlooptijd van iedere stap wordt aangegeven.

Doorlooptijdanalyse
Het in kaart brengen en analyseren van de doorlooptijd van een product met als doelstelling de doorlooptijd te verkorten (bijvoorbeeld door lange wachttijden te elimineren).

Bottleneck-analyse
Analyse om de flessenhals in de productieketen te identificeren. Vanuit dit inzicht bepalen wat er gedaan moet worden om de bottleneck te ondersteunen en meer capaciteit te geven.

7 Deadly wastes
Zeven vormen van verspilling die bijna altijd voorkomen in productieketens, maar die ten onrechte niet altijd als ‘verspilling’ worden beschouwd.

I/E matrix
Methode die ondersteunt bij de bepaling van de volgorde en prioriteit in een hele reeks van mogelijke verbeteracties. I = inspanning , E= effect.

Gemba management
Regels, structuur en taken voor de werkvloer manager. De man of vrouw die direct leiding geeft aan de uitvoering.

Kaizen
3 tot 5 daags event met een klein team gericht op 1 specifieke uitdaging.

5 – S
Gestructureerde methode om de eigen werkplek schoner, veiliger, overzichtelijker en meer productiever te maken, en te houden.

Visueel management
Informatie over doel, prestatie en verbeterscore helder weergeven, voor een team of afdeling.

Omsteltijdverkorting of SMED
Het drastisch verkorten van de tijd die nodig is wanneer een machine van product A overgaat naar product B.

Standaard werkinstructies of SPI
Heldere, visuele en overzichtelijke manier om de uitvoering van productiestappen vast te leggen. De Standaard werkinstructie is meteen norm, en opleidingsmateriaal.

Flexi Matrix
Alternatief voor hiërarchische organisatie. Door flow gericht werken moeten medewerkers multi functioneel worden i.p.v. vakgericht werken

TPMTotal Productive Maintenance
Machine storingen terugbrengen met meer dan 50%. Is een methode die stuurt op samenwerking tussen productiepersoneel en de technische dienst, waarbij ook het productiepersoneel een rol krijgt in het uitvoeren van onderhoud.

Lean accounting
De kern is dat het accent komt te liggen op hoe je kosten in de toekomst kunt beïnvloeden in plaats van naar het verleden te kijken. Hierbij worden kosten minder aan specifieke kostenplaatsen maar meer aan product- of waardestromen gekoppeld waardoor juist ook logistieke kosten beter beheersbaar worden.

Opzetten van flowlijnen of cellen
Machines en personeel toekennen aan bepaalde productfamilies (of waardestroom). De machines en productiestappen binnen een productstroom optimaal op elkaar aan laten sluiten door alle niet-waarde toevoegende stappen te verwijderen en cyclustijden op elkaar af te stemmen.

Afnamesturing
De klantvraag stuurt direct de planning en volgorde. Zonder een specifieke klantvraag wordt er dus niet geproduceerd.

Kanban systeem
De praktische uitvoering van een afnamesturing voor zowel de eigen productie als voor leveranciers.

Takt, Pitch en Cycle time
De tijdaspecten waarmee een afname gestuurd systeem wordt ingeregeld.

Drum, Buffer and Rope
Logistiek concept ontwikkeld door Goldratt.

 • Welke productiestap bepaalt het productieritme >> drum
 • Welke voorraad moet voor deze productiestap liggen >> buffer
 • Hoe zijn de andere productiestappen gekoppeld aan de drum >> rope

MRP1 en MRP2
Planningsconcepten ondersteund door softwarepakketten die de afgelopen 20 jaar steeds meer in gebruik zijn geraakt, en die door de inflexibiliteit de invoering van lean working kunnen hinderen.

 

Gereedschapsset voor Six Sigma:

Histogram analyse
Gegevensanalyse op basis van staaf- of kolomgrafieken.

Pareto
Presentatie van gegevens die in een grafiek zijn gesorteerd van hoog naar laag.

Correlatie
Statistische analyse om een verband aan te tonen tussen twee bedrijfsaspecten (of dit verband juist uit te sluiten).

SPC
SPC staat voor: Statische Proces Controle, met als doel een (productie-)proces beter te beheersen. Gebaseerd op het in de tijd bijhouden van het procesverloop waarbij het proces binnen de vereiste regelgrenzen moet blijven.

DOEDesign of Experiment
Gestructureerde methode voor probleemanalyse gebaseerd op statistiek / Six Sigma methodiek waarbij aan de hand van een experiment gegevens worden verzameld.